Direct advies aanvragen

Voor wie bestemd

Burgers, ondernemers en overheden kunnen de commissie om advies vragen als:

  • er verschil van inzicht is over de toepassing van de technische bouwvoorschriften rond een omgevingsvergunning, -melding of aanschrijving krachtens de Woningwet.
  • Het verschil van inzicht heeft geleid tot ten minste twee zienswijzen vanuit het bevoegd gezag enerzijds en de ontwikkelende, ontwerpende, adviserende of anderszins belanghebbende partij anderzijds.

Zodra de casus voldoende is gedocumenteerd, de zienswijzen schriftelijk zijn vastgelegd en er concrete vragen voor de adviescommissie zijn geformuleerd, kan een adviesaanvraag worden ingediend bij de secretaris van de adviescommissie. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.